Op Afspraak
Maak nu een afspraak voor jouw iPhone reparatie op locatie!
Hulp nodig?
070-4494566

Onze algemene reparatie voorwaarden

Algemene voorwaarden Reparaties Consumentenelektronica Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin IFix Repair als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt.

Algemene Bepalingen Klachten/defecten

 1. Prijs. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier, of wel reparatiebon, zijn omschreven door de klant en de winkel medewerker namens IFix Repair.
 2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze websites opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en eenmalig de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs. Typfouten onder voorbehoud. De prijs die wordt aangegeven bij aanvang van de reparative is leidend.
 3. Vrijblijvend. De prijsopgave per mail vermeldt in ieder geval vrijblijvend het reparatiebedrag en de eventuele verzendkosten. Het is niet mogelijk online een offerte te ontvangen.
 4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeld op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te geven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wilt laten repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door IFix Repair en betaalt dan enkel de verzendkosten voor eventuele retourzending, of wel onderzoekskosten voor de verleende dienstverlening.
 5. Duur. Reparatieduur wordt voorafgaand aan de klant voorgelegd waarnaar de klant akkoord kan gaan met de tijdsduur. De totale duur kan door, onvoorziene omstandigheden, langer bedragen dan voorafgaand kort gesloten. IFix Repair streeft naar directe reparatie van de aangeboden producten, in gevallen waarin de onderdelen niet voorradig zijn of de onderdelen gebreken vertonen kan de reparatie duur langer bedragen.
 6. Kwaliteit. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt IFix Repair de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
 7. Factuur. Na reparatie ontvangt de klant desgewenst een factuur of wel reparatiebon met de verrichte werkzaamheden en de totaalprijs inclusief BTW.
 8. Aansprakelijkheid. IFix Repair is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring. Retourzendingen per post worden altijd verzonden met aangetekende zending tenzij cliënt anders heeft aangegeven en dit heeft bevestigd per e-mail aan IFix Repair. – Schadevergoeding bij een aangetekende verzending is maximaal € 50,00 – Schadevergoeding bij een aangetekende verzekerde verzending is maximaal € 450,00 – Alleen de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig toestel.
  1. iFix Repair is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of het niet correct functioneren van andere onderdelen van het gerepareerde toestel na de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij duidelijk aantoonbaar en aanwijsbaar is dat de schade of het mankement een gevolg is van de uitgevoerde reparatie.
 9. Verzending per post. IFix Repair biedt een verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door GLS afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door IFix Repair met GLS afgehandeld. IFix Repair betaalt u het schadebedrag retour direct nadat GLS de claim heeft afgehandeld en toegekend.
 10. Garantie. IFix Repair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 90 dagen op de reparatie. Uitzonderingen hierop zijn reparaties met een actietarief, op deze reparaties geeft iFix Repair een garantie van 30 dagen. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie een van de IFix Repair filiaal heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.
 11. Retour. Wanneer binnen drie maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet IFix Repair een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie. c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
 12. Verlies van data.IFix Repair is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.
 13. Vochtschade. Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen door IFix Repair. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. IFix Repair kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen. Niet betaalde producten/diensten
 14. Niet betaalde producten/ diensten. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van IFix Repair aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is IFix Repair bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal IFix Repair uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.
 15. Geschillen. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 16. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. IFix Repair blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 17. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat IFix Repair zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Facebook beoordelingen

Mr ifix repair
3.7
powered by Facebook
Jenny van Dyk
Jenny van Dyk
2018-04-27T19:15:41+0000
Beter jullie prijzen iets hoger dan de goedkoopste shit kwalliteit leveren. Deze scherm is echt bocht � touch reageert niet goed.
Brandi Nieuwenhuysen
Brandi Nieuwenhuysen
2018-04-11T17:59:03+0000
Super service!!��
Jeroen van Gijzen
Jeroen van Gijzen
2018-03-10T11:34:58+0000
Goede, aardige service. Snel klaar. Correct behandeld. iPhone is weer als nieuw.

Wil je een smartphone laten repareren?

Stel de reparatie niet te lang uit. Het kan zomaar voor het laatst zijn dat je je smartphone weer "even tot leven wekt".